Congratulations to our 2017 graduates!

M.S. in Statistical Science:

Aaid Algahtani

Ahmed Alzahrani

Yuqing Jiao

Gunchang Kim

Bingyue Li

Chuwen Li

Jia Wang

Yiqing Wang

Jinhui Xu

Yaqiong Yao

Jee Hwan Yoon

Xiang Zhang

Shuyang Zhao

Wilson Zhou